Trung tâm giáo dục truyền thống và lịch sử Việt Nam

Tiền thân là Trung tâm tư vấn nhân đạo và người cao tuổi, Trung tâm Giáo dục truyền thống và lịch sử ra đời từ tháng 10 năm 1992 đã góp phần khơi dậy, nuôi dưỡng tâm hồn dân tộc và phát huy những giá trị tinh thần truyền thống trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Viết bình luận